Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 256) starsze karty »
numer wpisu:

23/2021

data: 30 listopada 2021
rodzaj dokumentu: polityki, strategie, plany lub programy
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Infrastruktury i Inwestycji

numer wpisu:

22/2021

data: 30 listopada 2021
rodzaj dokumentu: strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Infrastruktury i Inwestycji

numer wpisu:

21/2021

data: 2 września 2021
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Rozbudowa zakładu produkcyjnego DRU-MAX. Budowa wiaty magazynowej
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Nieruchomości i Środowiska

numer wpisu:

20/2021

data: 12 sierpnia 2021
zakres przedmiotowy: ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy
organ
przedkładający:
Rada Miasta Rypin
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Infrastruktury i Inwestycji

numer wpisu:

19/2021

data: 26 lipca 2021
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: uznano założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów w rejonie ul. Bielawki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko za zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Infrastruktury i Inwestycji

numer wpisu:

18/2021

data: 26 lipca 2021
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów miasta w rejonie ul. Bielawki
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin

numer wpisu:

16/2021

data: 2 lipca 2021
rodzaj dokumentu: prognozy oddziaływania na środowisko
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: jest określenie charakteru prawdopodobnych skutków i oddziaływań na środowisko przyrodniczo-kulturowe, które mogą być spowodowane realizacją ustalonych w planie sposobów zagospodarowania terenu
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Infrastruktury i Inwestycji

numer wpisu:

17/2021

data: 28 czerwca 2021
zakres przedmiotowy: ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy
organ
przedkładający:
Rada Miasta Rypin
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Infrastruktury i Inwestycji

numer wpisu:

15/2021

data: 24 czerwca 2021
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Nieruchomości i Środowiska

numer wpisu:

14/2021

data: 15 czerwca 2021
zakres przedmiotowy: uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Bielawki
zamawiający: z urzędu
wykonawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 256) starsze karty »